De inhoud op deze website is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland.

LEES DE ONDERSTAANDE GEBRUIKSVOORWAARDEN DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE (de “Website”) GEBRUIKT. Alle gebruikers van de Website dienen zich te houden aan de onderstaande voorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Door uw gebruik van deze website geeft u aan dat u instemt met deze voorwaarden en dat deze voorwaarden een bindende overeenkomst tussen u en ons vormen. Als u niet instemt met deze voorwaarden, mag u deze website niet openen en gebruiken.

PRA Health Sciences ('PRA', 'wij,' 'ons,' 'onze') heeft deze Website gepubliceerd namens Travere Therapeutics and Development (de 'Sponsor') met als doel om geïnteresseerde personen te rekruteren voor deelname aan het EPPIK-Onderzoek van de sponsor (het 'Onderzoek').

Gebruiksvoorwaarden

Geschiktheid

De Website en de diensten op deze Website zijn alleen beschikbaar voor gebruikers die wettig bindende overeenkomsten kunnen aangaan. Door uw gebruik van de Website verklaart en garandeert u dat u wettig bindende overeenkomsten kunt aangaan.

Doel van de Website

Het doel van de website is uitsluitend om informatie over het Onderzoek te geven zodat u kunt bepalen of u zou willen deelnemen aan het Onderzoek. U besluit zelf of u wel of geen contact opneemt met de deelnemende Onderzoekslocaties over uw geschiktheid om deel te nemen aan het Onderzoek.

Beperkt gebruik van Website

U mag de Website niet gebruiken om:

  • Enige koppeling naar de Website te maken vanaf een andere locatie;
  • U voor te doen als andere personen of u op andere wijze uit te geven voor een werknemer, agent of vertegenwoordiger van PRA of de Sponsor;
  • PRA, de Sponsor of enige persoon op welke manier of in welke vorm dan ook lastig te vallen, te bedreigen of verbaal te beledigen;
  • Enige smadelijke, lasterlijke, obscene, grove, illegale of anderszins aanstootgevende uitspraken te publiceren;
  • U in te laten met ander strafbaar gedrag;
  • Advertenties, promotiematerialen, spam, junkmail, piramideconstructies of andere vormen van uitlokking te verspreiden;
  • Informatie of andere Inhoud die via de Website beschikbaar is te onttrekken, verzamelen of gebruiken op manieren die niet opzettelijk beschikbaar zijn gemaakt via de Website;
  • U in te laten met enig ander gedrag dat het gebruik van de Website door andere bezoekers, PRA of de Sponsor beperkt of anderszins leidt tot een aansprakelijkheidsrisico voor hen.

Verder is het niet toegestaan om:

  • Bots, spiders, trojans, worms, spyware, ransomware, bombs, virussen, denial-of-service-aanvallen of andere schadelijke code, apparaten of processen te gebruiken; of
  • De Website uit te schakelen, te overbelasten, te beschadigen of onbruikbaar te maken.

PRA behoudt zich het recht voor om uw gebruik te blokkeren of uw berichten te verwijderen vanwege uw wangedrag en andere juridische mogelijkheden tot verhaal jegens u te gebruiken.

Medische disclaimer

De Website geeft geen medisch advies. Raadpleeg uw arts in geval van vragen of zorgen over uw persoonlijke behoeften of medische aandoeningen of eventuele vragen met betrekking tot uw betrokkenheid bij het Onderzoek.

Eigendomsrechten en -beperkingen

De inhoud van de Website, waaronder, zonder beperkingen, alle afbeeldingen, ontwerpen, lay-outs, merken, handelsnamen en informatie die op de Website is gepost (gezamenlijk “Inhoud“) zijn eigendom van PRA, de Sponsor of hun licentiegevers. Uw gebruik van de Website geeft u geen rechten, eigendom of licentie voor het gebruik van de Inhoud buiten de Website.

U mag op geen enkele wijze Inhoud kopiëren, reproduceren, weergeven, distribueren, overdragen, wederverkopen, uitzenden, reverse-engineeren of er afgeleide werken van maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PRA. Het is u niet toegestaan om enige onderscheidende verklaringen of markeringen van de Website of de Inhoud aan te passen, te wijzigen, verwijderen of verbergen. PRA behoudt zich alle rechtsmiddelen tegen u voor in geval van inbreuk, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik of wijziging van Inhoud.

Garantiedisclaimer

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT WORDEN DE WEBSITE EN DE INHOUD AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN DEZE OP DAT MOMENT VERKEREN EN BESCHIKBAAR ZIJN, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. PRA STAAT NIET GARANT VOOR DE CORRECTHEID, BETROUWBAARHEID OF KWALITEIT VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD. PRA GARANDEERT GEEN COMPATIBILITEIT MET ENIGE BROWSER, INTERNETDIENST OF APPARAAT. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW DIENST, SYSTEEM OF APPARAAT VOORTVLOEIEND UIT UW DOWNLOADEN OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN INHOUD.

Aansprakelijkheidsbeperking

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT HEBBEN PRA, SAMEN MET ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN LICENTIEGEVERS, EN DE SPONSOR GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U (WAARONDER, ZONDER BEPERKINGEN, ENIGE GELEDEN SCHADE) VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF INHOUD OF UW ONVERMOGEN OM DE WEBSITE OF INHOUD TE GEBRUIKEN OF ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE WEBSITE OF INHOUD.

Vrijwaring

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT VERKLAART U PRA, SAMEN MET ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN LICENTIEGEVERS, DE SPONSOR EN HUN RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, MANAGERS, WERKNEMERS EN AGENTEN TE ZULLEN VERDEDIGEN, VRIJWAREN EN SCHADELOOSSTELLEN TEGEN ALLE VERLIEZEN, UITGAVEN, SCHADE EN KOSTEN, WAARONDER REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN, VOORTVLOEIEND UIT (1) SCHENDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN DOOR U OF (2) UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

Arbitrage en verklaring van afstand inzake groepsacties

Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht stemt u in met bindende arbitrage voor de beslechting van enige vorderingen en geschillen voortvloeiend uit uw gebruik van de Website en doet u afstand van uw recht op een proces. Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht doet u afstand van uw recht om deel te nemen aan enige groepsacties of acties door belangenbehartigers met betrekking tot uw gebruik van de Website tegen PRA, samen met zijn dochterondernemingen en licentiegevers, en de Sponsor. U of PRA kan het recht op arbitrage uitoefenen door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van enige vorderingen in voldoende detail om de inhoud van dergelijke vorderingen te beschrijven. Enige verjaringstermijn die anderszins van toepassing zou zijn in een rechtbank of bij andere gerechtelijke acties is van toepassing op enige vordering die ter arbitrage wordt voorgelegd. Tenzij anders overeengekomen door u en PRA wordt de arbitrage uitgevoerd in een district waar een van beide partijen gevestigd is en door een neutrale arbiter in overeenstemming met de regels van de American Arbitration Association en de Amerikaanse Federal Rules of Evidence and Procedure.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Enig geschil met betrekking tot de Website of deze Gebruiksvoorwaarden wordt behandeld in overeenstemming met de wetgeving van de staat Delaware zonder uitvoering te geven aan enige rechtskeuze of conflicterende wetgeving. Enige rechtszaak, actie of gerechtelijke procedure met betrekking tot de Website of deze Gebruiksvoorwaarden kan worden ingesteld in de staat Delaware. Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht doet u afstand van enige bezwaren met betrekking tot het hier genoemde toepasselijk recht en bevoegdheid.

Wijzigingen en duur van de overeenkomst

PRA kan wijzigingen aanbrengen in de Website of Inhoud of tijdelijk of definitief de Website niet beschikbaar stellen zonder enige kennisgeving aan u en ongeacht de reden. Deze voorwaarden zijn op u van toepassing vanaf het moment waarop u de Website opent. Steeds als u de Website opent, stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden die op dat moment gepubliceerd zijn. Voor zover maximal is toegestaan op grond van het toepassselijk recht, blijven de Gebruiksvoorwaarden van toepasssing op u, zelfs nadat u uw gebruik van de Website hebt gestaakt of de Website is verwijderd.

Scheidbaarheid

Indien enige Gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig zijn onder de toepasselijke wetgeving, wordt dat onderdeel gezien als verwijderd uit de Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid of geldigheid van de overige bepalingen.

Contactinformatie

Alle kennisgevingen aan u met betrekking tot de Website worden op de Website gepubliceerd of naar het door u opgegeven e-mailadres verstuurd. In geval van vragen of opmerkingen met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden kunt u te allen tijde schriftelijk contact met ons opnemen via:

Pharmaceutical Research Associates, Inc., 4130 ParkLake Avenue, Suite 400, Raleigh, North Carolina, 27612 VS, Attn: Vice President of Legal Affairs.

Laatst bijgewerkt: 6 augustus 2020

We gebruiken cookies om u de beste online-ervaring te geven. Als u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u geen toegang hebt tot bepaalde delen van de website. Ook werkt deze mogelijk niet zoals bedoeld. U kunt meer te weten te komen over het beheren en verwijderen van cookies via https://www.youronlinechoices.com/nl/. Op uw gebruik van deze website zijn de door ons gepubliceerde Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Lees ook onze Privacyverklaring.